Statutul ARRP

I. DENUMIREA ASOCIAȚIEI

Art. 1. Se constituie Asociația Română  de Relații Publice – ARRP – asociație non-profit, care reunește următoarele categorii de membri:

a. persoane fizice – specialiști în relații publice care activează în sfera academică, în cercetare, în firme de relații publice, în departamente de profil din organizații civice, de stat și private, consultanți independenți, studenți de la specializările din domeniul științelor comunicării și din domenii conexe;

b. persoane juridice – firme de Relații Publice înmatriculate în România, universități  (prin facultăți și departamente de specialitate), publicații de relații publice, organizații neguvernamentale și societăți comerciale cu departamente de profil.

Asociația este persoană juridică non-profit, neguvernamentală și apolitică; ea posedă siglă, ștampilă și cont bancar în lei și în valută. Asociația se constituie pentru o perioadă de timp nedeterminată și își începe activitatea din momentul înregistrării sale.

 

II. SEDIUL ȘI ADRESA ASOCIAȚIEI

Art. 2. Sediul Asociației este în București, str. Argentina nr. 25 corpul B, sector 1.

 

III. SCOPUL ASOCIAȚIEI

Art. 3. Ca asociație non-profit, ARRP are ca scop promovarea activității de Relații Publice în România, promovarea și protejarea statutului profesional și a intereselor membrilor Asociației, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și profesionalizarea și standardizarea profesiei de practician al relațiilor publice.

 

IV. OBIECTIVE

Art. 4. În vederea îndeplinirii scopului său, ARRP își propune următoarele obiective:

a. promovarea activității profesioniste de Relații Publice în țara noastră;

b. definirea statutului profesiunii de specialist în Relații Publice, în conformitate cu normele recunoscute pe plan internațional și cu recomandările organizațiilor internaționale de specialitate;

c. elaborarea unor standarde profesionale pentru desfășurarea de Relații Publice în România, aliniate la standardele internaționale;

d. reunirea și organizarea profesioniștilor în Relații Publice din țara noastră într-un cadru legal, care să reglementeze drepturile și obligațiile acestora, precum și cooperarea lor cu profesioniștii în domeniu din alte țări;

e. consolidarea încrederii diferitelor segmente de public în activitatea de Relații Publice, în specialiștii care o desfășoară, precum și în cei care solicită asistență din partea specialiștilor;

f. promovarea și aplicarea principiilor deontologice consacrate în Codul de la Atena (Codul Internațional de Etică pentru Relații Publice) și actualizarea lor în concordanță cu Protocolul Universal de Etică al Alianței Globale pentru Relații Publice și Managementul Comunicării;

g. stimularea inițiativelor de perfecționare a specialiștilor în Relații Publice, în vederea asigurării unei autorități profesionale corespunzătoare – atât în țară, cât și în străinătate;

h.acreditarea și afilierea ARRP la organizații internaționale și asociații internaționale de profil.

 

V. ACTIVITĂȚI

Art. 5. Pentru realizarea obiectivelor sale, Asociația desfășoară următoarele activități concrete:

a. informarea membrilor Asociației asupra noutăților pe plan național și internațional prin intermediul următoarelor acțiuni:

i. organizarea unei bănci de date, a unor centre de documentare și a unei biblioteci de specialitate;
ii. editarea de publicații și lucrări de specialitate;
iii. organizarea de cursuri de specialitate, precum și a unor stagii de perfecționare profesională – atât în țară, cât și în străinătate;
iv. organizarea unor conferințe, reuniuni, grupuri de lucru, simpozioane, sesiuni de comunicări precum și alte evenimente de specialitate;
v. organizarea unor conferințe și briefing-uri de presă în scopul transmiterii informațiilor profesionale utile specialiștilor sau a unor informații organizatorice care să le faciliteze accesul la informațiile din prima categorie;

b. organizarea de concursuri profesionale cu premii și atribuirea premiilor Asociației pentru contribuții deosebite în activitatea de Relații Publice;

c. sprijinirea specialiștilor prin acordarea de burse de studii, documentare și cercetare în domeniul Relațiilor Publice;

d. afilierea ARRP la organisme și asociații internaționale de profil;

e. cercetarea științifică în domeniul Relațiilor Publice – în forme organizate sau individual – atât în cadrul Asociației, cât și în cadrul unor programe comune elaborate împreună cu asociații similare din țară și străinătate;

f. desfășurarea de activități specifice cu scopul de a finanța activitatea ARRP;

g. orice altă activitate care servește scopul și obiectivele Asociației formulate în capitolele III și IV ale prezentului Statut.

 

VI. PATRIMONIU ȘI VENITURI

Art. 6. Patrimoniul și veniturile Asociației se compun din:

a. fondul inițial depus de membrii fondatori;

b. taxa de înscriere plătită de membrii Asociației;

c. cotizațiile anuale plătite de toți membrii Asociației, cu excepția membrilor de onoare;

d. donații și finanțări din partea unor personalități, organizații și instituții publice sau private, din țară sau străinătate, interesate în dezvoltarea activității de Relații Publice în România;

e. sponsorizări pentru acțiuni în domeniul Relațiilor Publice care corespund scopului și obiectivelor Asociației;

f. dobânzi bancare;

g. finanțări din programe și proiecte nerambursabile;

h. împrumuturi;

i. orice alte venituri legale.

 

VII. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 7. Organizarea ARRP cuprinde:

a. Adunarea Generală a membrilor Asociației;

b. Consiliul Director;

c. Comisie de Cenzori

Art. 8. Adunarea Generală este organul suprem de conducere a Asociației. Ea este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin 50% + 1  din numărul total al membrilor cu drept de vot ai Asociației. Adunarea Generală se întrunește o dată pe an și de câte ori este nevoie, și este convocată de Consiliul Director sau la cererea a 1/3 din totalul membrilor.

Art. 9. Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:

a. dezbate și votează orice propunere de modificare a Statutului Asociației, venită din partea unui membru al Asociației;

b. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației, modificându-l prin vot, la propunerea Consiliului Director;

c. aprobă Programul de Activitate al Asociației și bugetul de venituri și cheltuieli, în urma dezbaterii asupra proiectului înaintat de Consiliul Director;

d. analizează și evaluează realizarea Programului de Activitate;

e. analizează modul de administrare a patrimoniului Asociației și descarcă de gestiune pe administratorii acestuia, pe baza Raportului Cenzorului;

f. analizează și evaluează modul în care membrii Consiliului Director și-au îndeplinit atribuțiile și sarcinile reieșite din Statut și din hotărârile Adunării Generale;

g. alege, prin vot nominal direct și secret, membrii Consiliului Director și Cenzorul și îi revocă atunci când aceștia încalcă reglementările statuate prin documentele normative ale Asociației sau când nu își îndeplinesc sarcinile cu care au fost investiți;

h. în situații speciale, la solicitarea Consiliului Director, Adunarea Generală poate mandata Consiliul Director să finalizeze documentele precizate la punctele b, c și d, urmând ca votul final să fie dat la următoarea Adunare Generală.

Art. 10. Hotărârile Adunării Generale cu privire la modificări ale Statutului, aprobarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Programului de Activitate, precum și cele referitoare la componența Consiliului Director și a Cenzorului se iau ca și celelalte hotărâri ale Adunării Generale – cu o majoritate simplă (jumătate plus unu) din numărul membrilor prezenți cu drept de vot. Toate hotărârile Adunării Generale se consemnează în Procesul Verbal al Adunării.

Art. 11. Consiliul Director se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie și este convocat de Președinte. El este legal constituit dacă sunt prezenți cel puțin  4 din cei 7 membri ai săi. Consiliul Director asigură conducerea operativă a Asociației între două Adunări Generale. El este format din 7 persoane, dintre care:

a. președintele;

b. cinci vicepreședinți;

c. secretarul general.

Art. 12. Atribuțiile Consiliului Director sunt următoarele:

a. planifică și implementează activitățile prevăzute în Capitolul V al prezentului Statut, pe baza Programului de Activitate aprobat de Adunarea Generală;

b. elaborează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației, pe care îl supune spre aprobare Adunării Generale, și face propuneri Adunării Generale în vederea modificării ROF;

c. elaborează anual proiectul Programului de Activitate al Asociației, pe care îl comunică prin newsletter către membrii ARRP;

d. convoacă Adunarea Generală a membrilor Asociației, în ședințe ordinare și extraordinare;

e. analizează și avizează proiectele de cercetare și programele de perfecționare profesională destinate membrilor Asociației;

f. urmărește, în colaborare cu Cenzorul, modul de administrare a patrimoniului și veniturilor Asociației;

g. aprobă donații, finanțări, sponsorizări și împrumuturi (conform prevederilor de la Cap. VI, Art. 6);

h. aprobă primirea de noi membri în Asociație pe baza metodologiei cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare;

i. propune sancționarea sau excluderea unor membri, conform metodologiei cuprinse și în condiții prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare;

j. aprobă numirea, angajarea sau disponibilizarea personalului retribuit al Asociației;

k. aprobă înființarea oricărei structuri interne a Asociației, inclusiv filiale locale, care are ca finalitate îndeplinirea în condiții cât mai bune a scopului și obiectivelor ARRP;

l. aprobă formele de cooperare internă și internațională, cu personalități și instituții – publice sau private – care au preocupări în domeniul Relațiilor Publice;

m. ține la curent pe toți membrii Asociației asupra activității desfășurate, prin punerea în funcțiune a celor mai eficiente mijloace de informare a membrilor Asociației și de comunicare între aceștia;

n. elaborează manualul de identitate vizuală a Asociației și îl supune aprobării Adunării Generale;

o. este împuternicit să reprezinte ARRP în interacțiunile cu instituțiile publice din România și internaționale;

p. contribuie la elaborarea standardelor profesiei în acord cu standardele internaționale în domeniu;

q. poate angaja Asociația în parteneriate public-privat;

r. susține echidistanța, transparența decizională și comunicarea profesională a instituțiilor publice;

s. verifică activitatea cenzorului/ contabilului și semnează toate documentele oficiale ale Asociației care reglementează raporturile acesteia cu alte asociații sau orice alt organism;

t. în cazul în care un membru al Consiliului Director își pierde calitatea de membru al acestui Consiliu, Președintele numește un membru interimar până la proxima Adunare Generală.

Art. 13. Consiliul Director adoptă hotărâri prin vot deschis, cu o majoritate simplă dintre membrii prezenți. În caz de balotaj, votul Președintelui este decisiv.

Art. 14. Președintele Asociației este ales prin vot direct și secret de Adunarea Generală.  Atribuțiile Președintelui sunt următoarele:

a. reprezintă Asociația în relațiile cu instituțiile statului, cu societatea civilă, cu presa și cu toate părțile interesate;

b. convoacă ședințe extraordinare ale Adunării Generale și toate ședințele Consiliului Director;

c. avizează proiectele documentelor întocmite de Consiliul Director, în vederea comunicării lor către membrii ARRP;

d. verifică și semnează toate documentele Asociației referitoare la venituri și cheltuieli;

e. coordonează activitatea de Relații Internaționale a Asociației;

f. în cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita una sau mai multe dintre atribuțiile enunțate în prezentul articol, el poate delega în scris răspunderea exercitării atribuției (lor) respective către unul (sau mai mulți) dintre vicepreședinții Asociației sau către un alt membru al Consiliului Director;

g. atunci când Președintele nu-și poate exercita mandatul, Consiliul Director alege un Președinte interimar dintre membrii săi.

Art. 15. Vicepreședinții Consiliului Director sunt aleși de Adunarea Generală prin vot direct și secret. Responsabilitățile lor sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art. 16. Secretarul General este membru al Consiliului Director, ale cărui atribuții sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare. El coordonează activitatea secretariatului. Secretarul General este ales de Adunarea Generală prin vot direct și secret.

Art. 17. Secretariatul este departamentul  executiv al Asociației; membrii Secretariatului nu trebuie să fie obligatoriu și membri ARRP. Secretariatul este coordonat de Secretarul General. Unii dintre membrii Secretariatului pot fi retribuiți de către Asociație, conform metodologiei Regulamentului de Organizare și Funcționare, care reglementează și angajarea personalului retribuit.

Art. 18. Controlul financiar intern al Asociației şi verificarea integrității patrimoniului Asociației sunt efectuate de o Comisie de Cenzori formată din trei membri, dintre care doi sunt aleși prin vot direct și secret de Adunarea Generală. Al treilea membru al Comisiei de Cenzori care trebuie să aibă calitatea de contabil autorizat conform OG 26/2000, va fi subcontractat de către Consiliul Director, conform legii.

Art. 19. Președintele, Vicepreședinții și Secretarul General sunt aleși pentru o perioadă de doi ani, dar cel mult pentru două mandate consecutive. Nicio persoană nu poate ocupa aceeași funcție în Consiliul Director mai mult de două mandate consecutive.

Art. 20. Activitatea Vicepreședinților, a Secretarului General, a Secretariatului și a Cenzorilor este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației. Pe baza acestui regulament, Consiliul Director stabilește și repartizează atribuțiile și sarcinile acestor organe ale Asociației.

 

VIII. MEMBRI

Art. 21. Membrii Asociației sunt: membri fondatori, membri și membri de onoare.

Art. 22. Sunt membri fondatori persoanele fizice care au participat la constituirea Asociației, conform actelor destinate înregistrării legale a acesteia.

Art. 23. Pot fi membri ai Asociației următoarele categorii de persoane, dacă recunosc Statutul Asociației și își achită taxa de înscriere și cotizația anuală:

a. persoane fizice – persoane care fac dovada explicită că au studii sau activează în domeniu (diplomă de studii de specialitate, adeverință de la locul de muncă, certificat de persoană fizică independentă cu activitate în domeniul Relațiilor Publice, carnet de student);

b. persoane juridice – firme înmatriculate în România care au ca obiect de activitate Relațiile Publice și care fac dovada explicită că lucrează efectiv în domeniu, precum și organizații și societăți comerciale cu departament de profil;

c. studenții la facultățile de comunicare și relații publice pot fi membri ai Asociației fără drept de vot.

Criteriile și metodologia de admitere sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art. 24. Membrii de onoare pot fi personalități din țară sau din străinătate care prin activitatea lor s-au distins în domeniul Relațiilor Publice sau care sprijină în mod deosebit îndeplinirea scopului Asociației.

Art. 25. Doar membrii Asociației cu cotizația plătită la zi au dreptul să utilizeze sigla ARRP în documentele de identificare, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației. Doar membrii  Asociației cu cotizația plătită la zi au dreptul să voteze în Adunarea Generală.

Art. 26. Drepturile și obligațiile membrilor, precum și cuantumul taxei de înscriere și al cotizației sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației.

 

IX. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 27. ARRP se constituie conform documentelor anexate Cererii de înregistrare.

Art. 28. Dizolvarea Asociației poate avea loc în condițiile prevăzute de lege sau poate fi decisă de Adunarea Generală, hotărârea de dizolvare fiind luată cu o majoritate de două treimi din numărul total al membrilor cu drept de vot. Dacă nu se întrunește cvorumul necesar, se convoacă o Adunare Generală ulterioară în termen de maximum 30 de zile, unde decizia de dizolvare se poate lua cu 50% + 1 dintre cei prezenți.  Dizolvarea Asociației nu poate avea loc prin retragerea unor membri fondatori.

Art. 29. În cazul dizolvării sau autodizolvării Asociației, lichidarea patrimoniului se va face de către o comisie desemnată de Consiliul Director al Asociației, bunurile existente fiind destinate achitării drepturilor terților, iar ceea ce eventual ar depăși drepturile va fi donat altei Asociații, conform deciziei Consiliului Director și legislației în vigoare.

Art. 30. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legilor în vigoare.

Art. 31. Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea membrilor fondatori la data de 13 iunie 1995 și modificat de Adunarea Generală din octombrie 2003 și de Adunarea Generală Extraordinară din 4 aprilie 2012.

Art. 32. Prezentul Statut are ca parte integrantă Procesul Verbal din 13 iunie 1995 al Adunării membrilor fondatori, Procesul Verbal din octombrie 2003 al Adunării Generale, Procesul verbal din 4 aprilie 2012 al Adunării Generale Extraordinare și Procesul Verbal al Adunării Generale din 28 mai 2014.

Abonează-te!

Abonează-te la newsletter și îți trimitem periodic noutăți despre proiectele și acțiunile noastre.

Share This