Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociația Română de Relații Publice (A.R.R.P.), cu sediul social în București, Bd. Dinicu Golescu 31, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Această notă de informare descrie de ce și cum prelucram datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră atunci când Asociația acționează ca Operator de date cu caracter personal.

Date ori categorii de date cu caracter personal prelucrate de Asociatie

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifică sau pot duce la identificarea acesteia.

Politica noastră este de a colecta datele personale necesare în scopurile determinate de activitățile Asociatiei. Datorită diversității serviciilor și/sau produselor pe care le oferim, descrise aici , este posibil sa prelucram mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de tipul de produs / serviciu / activitate / scop al prelucrării.

Principalele date / categorii de date prelucrate de Asociatie pot fi, după caz și în funcție de scopurile asociate prelucrării, date precum:

 1. date de identitate (nume, prenume, serie si numar act de identitate / de stare civila, etc), alte date aflate în documentele de identitate (precum data nașterii etc)
 2. date de contact (adresă/e de email, adresa de domiciliu/reședință, numere de telefon)
 3. date legate de profesie, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, locul de munca (calificare / formare profesională, funcția ocupată, locul muncii etc.)
 4. date obținute în urma accesării platformei online a Asociatiei (cum ar fi identificatorul online al persoanelor care acceseaza site-ului Asociatiei, identificator prelucrat in scopurile amintite în Politica de cookies aferentă respectivei pagini)
 5. potențiale date primite/colectate prin intermediul platformelor de rețele sociale
 6. date aferente monitorizării video a spațiilor utilizate de către Asociatie
 7. număr unic de identificare gen CNP (în situații cum ar fi înregistrarea ca membru)
 8. imagini video din cadrul spațiilor utilizate de Asociatie sau aferente evenimentelor organizate de acesta: foto și video (dar nu biometrice),
 9. preferințe în legătură cu tipuri de servicii și produse,
 10. voce aferent înregistrărilor de la Evenimente
 11. imagine/video aferent inregistrarilor de la evenimente
 12. semnatura

 

Sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public

În general, colectăm datele personale direct de la dumneavoastră.

Putem prelucra date cu caracter personal colectate si din alte surse precum:

membrii asociației, furnizorii sau partenerii

surse disponibile public (precum ORC, ANAF, mass media, site-uri de rețele sociale, cum ar fi dar fara a se limita la Facebook, LinkedIn, site-uri de specialitate ale unor organizatii diverse, ONG-uri, asociatii profesionale, analize si materiale disponibile publicului prin Internet, etc)

 

Ce tipuri de prelucrări de date efectuează Asociatia noastră? 

Asociatia noastră prelucrează date cu caracter personal in scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. Prezenta Notă de informare nu acoperă eventuala prelucrare efectuată de către participanți la evenimentele organizate de Asociatie (care înregistrează/ publică imagini foto / video din cadrul evenimentelor), prelucrări care nu se află sub controlul Asociatiei.

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Asociatia prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare etc. pot fi diferite, în funcție de fiecare scop.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care Asociatia va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunoștință, Asociatia va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

 1. Desfășurarea obiectului de activitate al Asociatiei
 2. Prelucram datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor si angajamentelor asumate fata de dumneavoastra.
 3. In conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes. Putem prelucra datele personale pentru a va invita la evenimente si programe dedicate.
 4. In cazul vizitarii site-ului nostru, este posibil sa prelucram unele informatii despre identificatorul online al vizitatorului in scopurile amintite in Politica de cookies  sau alte date personale potential primite/colectate prin intermediul acestor platforme si/sau provenite din retele sociale sau alte surse publice digitale.
 5. Respectarea unor cerințe legale si/sau de reglementare, cum ar fi cele de natura fiscala sau a celor solicitare prin acte normative speciale care reglementeaza obiectul nostru de activitate ori, dupa caz, de arhivare.
 6. Gestiune economico-financiara-administrativa.
 7. Constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță.
 8. Statistici interne.

Temeiurile juridice și condițiile de legalitate pe care se bazează prelucrările de date

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, prevederile legislației aplicabile în domeniul de activitate al Asociatiei, Codul civil, Codul Fiscal și legislația conexă din domeniul fiscal.

Prelucrarea se întemeiaza pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate a prelucrării:

 1. prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic / contract si/sau pentru executarea acestuia;
 2. prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Asociatiei (de ex. cele referitoare la gestionara documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 3. prelucrarea poate fi necesară pentru operatiunile de arhivare;
 4. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Asociatie sau de o parte terţă, respectiv: – pentru administrarea activitatii noastre
 5. pentru a va invita la evenimente si programe dedicate
 6. pentru gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra
 7. gestionarea sesizarilor/reclamatiilor in legatura cu serviciile noastre, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea imbunatati produsele si/sau serviciile noastre, constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta
 8. prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, doar daca ne aflăm în una dintre ipotezele expres prevazute de Regulament in acest sens.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 1. Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Asociatia poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic
 2. Pe durata prevazuta de lege in situatiile in care exista acte normative aplicabile in acest sens (de ex in cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, documentele justificative putand consta inclusiv in listele de participanti, inregistrarile video / fotografiile realizate in vederea si/sau in cadrul evenimentelor la care va invitam etc)
 3. Pe durata gestionarii relatiei cu potentialii clienti /clientii /beneficiarii serviciilor noastre/ parteneri ai Asociatiei si reprezentantii lor, respectiv pana la exercitarea dreptului de renuntare (opt-out), pentru datele utilizate in scopul transmiterii de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre ori ale altor persoane dupa caz, comunicari comerciale, invitatii la evenimente si programe dedicate
 4. Pe durata de existenta a site-ului
 5. Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ
 6. Timp de 30 zile pentru imaginile aferente monitorizarii prin mijloace video in sediile utilizate de Asociatie,
 7. Pe perioada de arhivare in interes public mentionata de lege sau in politicile aplicabile ale Asociatie, dupa caz, pentru datele continute in documentele pentru care legea sau Asociatia au prevazut arhivarea

În orice alte ipoteze ori in absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre Asociatie și persoana vizata.

Oricare date pot fi pastrate de Asociatie, prin exceptie de la prevederile anterioare daca este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situatiile în care Asociatia ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți, de exemplu in contextul posibilei angajari a raspunderii juridice a Asociatiei ori a persoanei vizate de prelucrare.

În orice situatie, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila, stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de Asociatia noastră în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Asociatia noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitarii oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin:

 • trimiterea unui e-mail la adresa arrp@arrpromania.ro sau prin intermediul site-ului
 • ori ne puteți transmite o o cerere scrisă la sediul social al Asociatiei.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, Asociatia noastră este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate. 

În cazul în care introduceti o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor dvs, informaţiile vor fi furnizate de Asociatia noastra tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care solicitati un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastra și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua in calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.
În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, Asociatia noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri primita din partea dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vă vor fi comunicate prin intermediul răspunsului înaintat de Asociatia noastră în legătura cu cererea în cauza.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obtine din partea Asociatiei o confirmare daca acesta prelucreaza sau nu date personale care va privesc si, in caz afirmativ urmatoarele informatii:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs, orice informații disponibile privind sursa acestora;

(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveti dreptul să fiti informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastra, Asociatia furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveti dreptul de a obține de la Asociatie, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.

Dreptul la ștergerea datelor

Aveti dreptul de a obține din partea Asociatiei ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevazute de Regulament, dacă se aplica unul dintre următoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea in masura in care prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimtamant si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. vă opuneți prelucrării efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Asociatie sau de o terta parte şi nu există motive legitime care să prevaleze fata de interesele/drepturile si libertatile dvs fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau va opuneti prelucrării în scopuri de direct
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine Asociatiei în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;
 6. alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveti dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri :
a) Contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Asociatiei să verifice exactitatea datelor;
b) Prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneti ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) Asociatia nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d) V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal  (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către Asociatie,  într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea Asociatiei, în cazul în care:

(i)         prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și

(ii)       prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la Asociatie la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție

Atunci când prelucrarea este efectuată în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță.
În orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulara in care va aflați, prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terță parte, inclusiv creării de profiluri. În acest caz, Asociatia nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs  sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Va informăm că Asociatia va poate transmite invitații, oferte, informări și alte tipuri de comunicări în lumina unor situații cum ar fi: urmare a participarii dumneavostră la un eveniment organizat de Asociatie ca organizator principal sau ca partener, a faptului ca v-ati abonat în site/-uri să primiți newslettere din partea noastra, a Calitatii de membru cotizant.

În cazul în care va opuneti prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

Dreptul de retragere a consimţământului

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs., aveti dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul. In masura in care consimtamantul a fost acordat separat (de exemplu pe tipuri de comunicari comerciale, pe anumite prelucrari de date si scopuri, etc), este posibil ca retragerea acestuia sa se faca de asemenea in mod distinct. In consecinta, daca va manifestati dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la primirea unei anume comunicari (de exemplu a unui newsletter), exista posibilitatea de a primi in continuare comunicari din partea Asociatiei aferent unei liste distincte de comunicare (cum ar fi rapoartele digitale destinate membrilor fiecarei comunitati in parte). Asociatia va ofera astfel dreptul de a va retrage consimtamantul pentru acele comunicari pe care nu le mai doriti, avand posibilitatea de a primi in continuare doar mesajele de interes pentru dumneavoastra, cu exceptia situatiei in care precizati ca dreptul de retragere a consimtamantului vizeaza mai multe situatii pentru care v-ati acordat consimtamantul, cu mentionarea expresa a acestora.

Dreptul de a depune o plângere sau o reclamație

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la office@arrpromania.ro.

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care o primim în termenele legale.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Asociatia poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principal către următoarele categorii de entități:

 1. autorități și entități publice (cum ar fi autorități fiscale etc)
 2. parteneri comerciali (profesioniști în diverse domenii de activitate).
 3. prestatori de servicii și/sau persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele Asociatiei, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această notă de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum firme specializate privind organizarea de evenimente, furnizori de servicii turistice, furnizori de servicii de transport, furnizori de servicii de marketing, monitorizare acces și video, prestatori de servicii în domeniul IT care pot avea acces la date personale etc)
 4. Listele cu invitati, participanti, vorbitori, confirmari, etc in cadrul activitatilor, evenimentelor si programelor organizate de Asociatie sunt puse la dispozitia tuturor respectivilor participanti etc).
 5. Imagini foto sau video din cadrul evenimentelor organizate de Asociatie, testimoniale si alte asemenea pot fi postate cu titlu de prezentare pe site-urile si paginile acesteia disponibile pe Internet

Transferurile și divulgarea nu se fac de principiu către entități din afara Uniunii Europene. Dacă Asociatia transmite datele dvs cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, ne vom asigura că acestea sunt protejate corespunzător, respectiv că transmitem datele într-o țară care asigură un nivel adecvat de protecție conform evaluării de către Comisia Europeană ori, dacă se consideră că țara respectivă nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, vom cere tertei parti sa incheie un contract /acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care sa reflecte aceste din urma standarde sau sa ofere alte garantii adecvate in acest sens.

Consecințele refuzului furnizării datelor personale

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că, de regulă nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Asociatie, cu excepția cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unei relații juridice/contract.  Astfel, în măsura în care optați pentru unul sau mai multe dintre serviciile Asociatiei, intrați într-o relație juridică cu Asociatia sau beneficiați în alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligațiilor asumate de Asociatie în raport cu dvs ori pentru furnizarea serviciilor și/sau produselor către dumneavoastră. Astfel că în numite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil ca:

 1. Asociatia noastră să fie în imposibilitatea de a încheia contractul ori de a continua relația contractuală cu dumneavoastră
 2. Asociatia noastră să fi pusa în imposibilitatea de a-și onora parțial / integral obligațiile asumate față de dvs.

Daca apreciați că informațiile conținute în prezenta sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră la arrp@arrpromania.ro. Prin prezenta Notă, am luat cunoștință de informațiile puse la dispoziție de către A.R.R.P în lumina Regulamentului și am fost informat/ă de către A.R.R.P. cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

 

Abonează-te!

Abonează-te la newsletter și îți trimitem periodic noutăți despre proiectele și acțiunile noastre.

Share This